Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
SPECIAL HIROSHIMA-OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS
วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินโอซาก้า
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
เจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ   
23.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 
JL 728  

วันที่ 2  
สนามบินโอซาก้า–เมืองฮิเมจิ-ปราสาทฮิเมจิ-เมืองโอกายาม่า 
เมืองเก่าคุราชิกิ–แช่น้ำแร่
07.45 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิเมจิ นำท่านชมความงามของปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโอกายาม่า นำท่านเที่ยวเมืองคลองเก่าอนุรักษ์ เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ เขตเมืองเก่าๆ ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ฟ และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง   
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIMODEN HOTEL หรือเทียบเท่า   
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย  

วันที่ 3 
โรชิม่า-อะตอมมิคบอมบ์โดม–สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม–เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า–ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านสู่เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และประตูสีแดงกลางน้ำ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาสามองค์ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่นั้นศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยน้ำอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะให้เป็นสมบัติประจำชาติ   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RIGHA HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4  จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด–ราสาทมัตสึยาม่า–โดโกะออนเซน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด เป็นถนน 60 กิโลเมตรยาวที่เชื่อมต่อเกาะหลักของญี่ปุ่นไปยังเกาะฮอนชู และชิโกกุผ่านหกหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลเซโตะ Mukaishima, Innoshima, Ikuchijima, Omishima, Hakatajima และ Oshima เป็นที่รู้จักกันทางด่วน Nishiseto และสะพานมีความทันสมัย​​และน่าสนใจ ไปตามทางที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนำเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึยาม่า ที่ตั้งตระหง่านกลางเมืองอย่างงามสง่าบนยอดเขาสูง 132 เมตรเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างโดยโยชิอากิระคะโตะ เมื่อปี พ.ศ. 2145 ใช้เวลาการสร้างถึง 25 ปี บริเวณหน้าปราสาทเป็นสวนที่ปลูกต้นซากุระที่พร้อมจะบานสวยสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จัดเป็นจุดชมดอกซากุระลือชื่อที่สุดบนเกาะชิโคคุ เมื่อเดินชมภายในปราสาทขึ้นไปจนถึงหอคอยสูงสุดก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โดโกะออนเซน เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเก่าแก่ลื่อชื่อที่สุดในญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับแรมของพระจักรพรรดิและได้ดึงดูดผู้แสวงบุญ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ไปเพลิด เพลินกับการแช่น้ำแร่จวบจนปัจจุบัน   
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย  

วันที่ 5 ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ–เมืองโอซาก้า–ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบนารุโตะ เป็นที่ตั้งของเมืองท่านารุโตะ เป็นจุดชมทิวทัศน์ริมทะเลในเซโตะได้ทั้งกลางวันและสามารถชมวิวแสงไฟที่ประดับบนสะพานในยามค่ำคืน นำท่านชมปรากฏการณ์ของกระแสน้ำวนนารุโตะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเกิดจากความต่างระดับของกระแสน้ำจากทะเลในเซโตะไหลมาบรรจบกับกระแสน้ำจากช่องแคบคิอิซึ่งต่างระดับถึง 1.5 เมตร ทำให้ตรงช่องแคบนารุโตะแห่งนี้กลายเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กว้าง 20 กิโลเมตรและหมุนวนเหมือนด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นสิ่งธรรมชาติสร้าง สรรค์ได้ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่ง [นำท่านล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะใช้เวลาประมาณ 30 นาที]   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า  ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอาง ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย   
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ  

วันที่ 6  สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727   
04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  Current Pageid = 148