Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               เชก  
     
     
 


วีซ่าประเทศเชก 
 
   เวลาทำการสำหรับการยื่นขอวีซ่า : วันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์  เวลา  08.30 - 12.00 น.  
      
   >>Visa Tourist  
     1. หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุใช้งานได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่าที่ระบุไว้, 
   สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีข้อมูลของท่านรวมไปถึงสำเนาหน้าที่มีวีซ่าที่ออกในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 
   2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm. x  4.5 cm.  1 ใบ พื้นหลังสีขาว
   3. หลักฐานการเงิน เช่น Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เล่มจริงพร้อมสำเนา
   4. ใบจองโรงแรม (ต้องเป็นจองตัวจริงมาจากประเทศเช็กเท่านั้น)
   5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ต้องแสดงตั๋วเครื่องบินตัวจริงในวันรับวีซ่า 
   6. เอกสารอื่น ๆ เพื่อการยืนยันข้อมูลในใบคำร้อง โดยเฉพาะยืนยันเหตุผลของการพำนักอาศัย
   7. จดหมายรับรองการทำงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ 
   8. ในกรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ออกโดยทางราชการ) 
   9. ประกันการเดินทาง วงเงินรักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท 
   10. ใช้เวลา 10 วันทำการ  
 
     *** สามารถใช้จดหมายเชิญ อย่างเป็นทางการที่ได้รับการยืนยันจากประเทศสาธารณรัฐเชก แทนเอกสารในข้อ 3 -           4 ได้
 
     
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
        ค่าธรรมเนียมสถานทูต   

    3,000.00 บาท / คน
 
     
   >>ข้อมูลเพิ่มเติม   
     - เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น. และ 15:30-17:00 น. 
   - เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08:30-12:00 น.
   - เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00 น. และ 15:00-18:00 น.
   - สามารถทำวีซ่า On Arrival ได้ และอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 
     
    >>หมายเหตุ  
    - ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น – ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต               
       
     
Current Pageid = 81