Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น  
     
  ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
 
     
 

   
 
     
  ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศญี่ปุ่นมัลักษณะเป็นเกาะ ทำให้กูมิประเทศติดกับทะเล ไม่ติดกับประเทศใดเลย การที่ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นเกาะ ทำให้ญี่ปุ่นเผชิญกับปัญหาแผ่นดินไหวมากกว่าทุก ๆ ประเทศในโลก ที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบกับภาวะแผ่นดินไหวเช่นนี้เพราะ ญี่ปุ่นมีสภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนต่าง ๆ มากมาย
เมืองหลวง  กรุงโตเกียว
ภาษา   ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการติดติดต่อสื่อสาร ตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นสามารถจำแนกออกเป็นสองกลุ่ม คือ ตัวอักษรที่ใช้ง ซี่งได้แก ่ฮิระงะนะ และ คะตะคะนะ กับ ตัวอักษรที่แสดงความหมาย ที่เรียกว่า คันจิ โดยใช้ร่วมกับตัว   เลขอารบิก และตัวอักษรโรมัน ซึ่งจะมีความหลากหลายมากกว่าภาษาที่ใช้ในประเทศใกล้เคียง เช่น ภาษาจีน ซึ่งใช้ตัวอักษรจีน เป็นหลัก ส่วนภาษาญี่ปุ่น ก็จะใช้ อักษรฮันกุลเป็นหลัก
ชุดประจำชาติญี่ปุ่น คือชุด"กิโมโน" ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น แบ่งสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ออกได้เป็น 3 อย่างคือ "เสื้อผ้า" "อาหาร" "ที่อยู่อาศัย" การที่เสื้อผ้ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกก็เพราะมีความเชื่อมาเป็นเวลานานว่า เสื้อผ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้รู้จักฐานะทางสังคม อาชีพ อุปนิสัยใจคอของคน ๆ นั้นได้ จึงให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าเป็นพิเศษ

ภูมิอากาศ
 ญี่ปุ่นมี 4 ฤดูหลัก ที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ 
 ฤดูใบไม้ผลิ  : (มีนาคม-พฤษภาคม) อากาศอบอุ่น 
 ฤดูร้อน         : (มิถุนายน-สิงหาคม) อากาศร้อนชื้นโดยมีช่วงฤดูฝนสั้นๆ ประมาณ 1 เดือนในช่วงต้นฤดู 
 ฤดูใบไม้ร่วง : (กันยายน-พฤศจิกายน) อากาศอบอุ่น โดยมีพายุไต้ฝุ่นมากในช่วงเดือนกันยายน 
 ฤดูหนาว      : (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อากาศหนาว มีหิมะตกมากทางภาคเหนือของประเทศและฝั่งทะเลญี่ปุ่น ส่วนทางใต้และฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก อากาศจะอบอุ่นกว่า

ระเบียบการเข้าเมือง
        ปัจจุบัน การทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตมีความสะดวกและรวดเร็ว โดยการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ หรือที่สำนักงานสาขาของกองหนังสือเดินทาง ทุกวันเวลาราชการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีเอกสารครบถ้วน พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 1,130 บาท ( รวมค่าถ่ายรูป , ค่าเขียนคำร้อง , ค่าอากรแสตมป์ และค่าส่งทางไปรษณีย์ ) โดยใช้เวลาตั้งแต่ยื่นคำร้องจนถึงเสร็จสิ้นขึ้นตอนทั้งหมด ประมาณ 30 นาที 

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทาง
1.ถ่ายรูป ( ชำระค่าถ่ายรูป 75 บาท ) แล้วรอรับคำร้อง 
2.ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
3.จ่ายเงินค่าเขียนคำร้อง 10 บาท ค่าอากรแสตมป์ 5 บาท
4.นำคำร้องที่ปรากฎรูปถ่ายไปให้เจ้าหน้าที่เขียนคำร้อง 
5.ยื่นคำร้องที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วตามช่องที่กำหนดแล้วรอรับใบรับเล่ม และใบเสร็จรับเงิน 
6.ติดต่อขอส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ค่าบริการ 40 บาท
7.ท่านจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 10 วันทำการ 

เอกสารเพิ่มเติมตามความจำเป็นแล้วแต่กรณี
       - ใบเปลี่ยนชื่อและสกุล 
       - ทะเบียนสมรส
       - ทะเบียนหย่า 
       - ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม 
       - ทะเบียนการรับรองบุตร 
       - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องนำต้นฉบับมาพร้อมสำเนา 1 ชุด 

วิธีการขอรับการตรวจลงตราวีซ่ามี 2 วิธีคือ 
1.การขอโดยการพิจารณาล่วงหน้า สามารถขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง ณ สถานฑูตหรือสถานกงศุลญี่ปุ่น ขั้นตอนค่อนข้างเสียเวลานานเพราะจะรวมถึงการส่งเอกสารไปมาจากญี่ปุ่น รวมทั้งระหว่างสถาบันในประเทศญี่ปุ่นด้วย
2.การขอโดยใช้หนังสือแสดงสถานภาพการอยู่อาศัยในญี่ปุ่น หลังจากนักศึกษาหรือผู้แทนได้รับใบรับรองสถานภาพการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นแล้ว นักศึกษาสามารถใช้ใบรับรองนี้เพื่อขอวีซ่าได้ที่สถานฑูตหรือสถานกงศุล ญี่ปุ่น ซึ่งวิธีนี้ค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว 

ข้ออนุญาติศุลกากร
       การ นำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพสามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีมีบุหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มมี อัลกอฮล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยนหรือเทียบเท่า บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีอัลกอฮล์ .

สิ่งของต้องห้ามในการนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

1.ฝิ่น กัญชา และยาเสพติดทุกประเภท ยากระตุ้นประสาท( รวมไปถึงยาดมด้วยเช่นกัน) 
2.อาวุธ
3.สื่อที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรือขัดต่อศีลธรรม เช่นสื่อลามก ( หนังสือ / วิดีโอ / ภาพถ่าย และอื่น ๆ)
4.เหรียญปลอม ธนบัตรปลอม ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นของเทียม ลอกเลียนแบบ 
5.สัตว์ป่าและพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่าและของป่า หากจะนำสัตว์หรือพืช (รวมถึงเมล็ดพันธุ์และผล) เข้าญี่ปุ่น จะต้องผ่านด่านการตรวจเช็คและควบคุมโรคอย่างละเอียด
 
     
 

 
 
 
     
  เงินตราและบัตรเครดิต / ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน 
       สกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น ใช้สกุลเงินเยน สัญลักษณ์ ลาตินคือ ¥  เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 1, 5 , 10 , 50 , 100 และ 500 เยนตามลำดับ ส่วนธนบัตรมีตั้งแต่ 1,000 , 2,000 , 5,000 และ 10,000 เยน ซึ่งสกุลเงินของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยนิยมเก็บเป็นเงินสำรอง รองลงมาจาก ดอลลาร์สหรัฐ และเงินยูโร คำว่าเยน คนญี่ปุ่นมักจะอ่านออกเสียงว่า เอ็น อย่างไรก็ตามการอ่านออกเสียง เยน ถือเป็นชื่อมาตรฐานใช้กันทั่วโลก  


ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน (YEN) 
การเดินทาง

         ประเทศ ญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน รถไฟ ที่คลอบคลุมเกือบทุกจุดหมายและมีบริการอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ยังมีทางหลวง และบริการการบินภายในประเทศ และมีรถบัสหรือแท๊กซี่เป็นบริการเสริมเชื่อมในและรอบเมืองต่างๆ ขณะที่เรือเฟอรี่ก็มีบริการเชื่อมระหว่างเมืองท่าโตเกียว โอซาก้าและโกเบกับเมืองท่าหลักบนเกาะฮ็อกไกโด คิวชู และชิโคขุ หลายเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งหลักของประเทศญี่ปุ่น
 - สายการบินในประเทศ ได้แก่บริษัทสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์ส (JAL) และออลนิปปอนแอร์เวย์ส (ANA)
 - (Bullet) ชินคันเซ็น เป็นรถไฟที่มีความเร็วที่สุดในโลกโดยมีความเร็วเฉลี่ย 262 กิโลเมตร/ชั่วโมง ชินคันเซ็นตรงต่อเวลา ราบเรียบและเชื่อถือได้ ชินคันเซ็นมีทั้งหมด 6 สายในญี่ปุ่นโดยมีจุดเริ่มต้นที่โตเกียว (Tokyo)
 - บริการรถไฟด่วน JR NIRITA EXPRESS เป็นบริการที่สะดวกรวดเร็ว และไปได้ถึงสถานีปลายทางในโตเกียว คือ สถานีโตเกียว สถานีชินจุกุ และสถานีอิเคบุคุโระ อีกทั้งสถานีโยโกฮะมะด้วย
 - บริการรถด่วนและรถเร็ว KEISEI สามารถใช้บริการได้ที่สถานี Keisai Narita ชั้นใต้ดิน B 1 F ไปเชื่อมต่อกับสาย JR ได้ที่สถานีนิปโปริ
 - รถเช่า มีบริการตามสถานีในเมืองใหญ่และสนามบินซึ่งผู้ใช้บริการต้องมีใบขับขี่สากลและต้องติดต่อเองโดยตรงเมื่อถึงญี่ปุ่น
 - เรือเฟอรี่และเรือสำราญท่องเที่ยว(ครูซ) เชื่อมโยงเกาะต่างๆเข้าด้วยกัน เส้นทางที่ใช้กันมาก็คือ เส้นทางจากโตเกียวไปยังท่าเรือทางเหนือ บนเกาะฮ็อกไกโด และทางใต้ก็มีบริการไปไกลจนถึงหมู่เกาะโอกินาวา
 - แท็กซี่ สำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่ๆ แท็กซี่เป็นบริการที่สะดวก ใช้ง่าย การโบกเรียกแท็กซี่ ท่านจะต้องดูเสียก่อนว่า ไฟแดงที่มุมล่างขวาของกระจกกันลมหน้ารถนั้นมีแสงไฟหรือไม่ ถ้าไฟไม่ใช้สีแดง แต่เป็นสีอื่น แสดงว่า รถคันนั้นยังไม่ว่าง เพราะมีคนเรียกอยู่หรือจองอยู่ ในญี่ปุ่นไม่มีประเพณีให้ทิป ท่านชำระเพียงค่าโดยสารตามมิเตอร์เท่านั้น
 
     
   อ่านต่อ >>   
     
     
Current Pageid = 50