Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               เม็กซิโก  
     
     
 

วีซ่าเม็กซิโก Visa Mexico  
 
     
   เวลาทำการ : 08.00 – 12.00 น.  
     
   >>Visa Tourist  
     
     1. แบบฟอร์ม 1 ชุด 
   2. Passport เล่มจริง ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามี Passport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย 
   3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว หน้าตรง 2 ใบ ฉากหลังสีขาว 
   4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษให้ระบุชื่อ–ตำแหน่ง–เงินเดือน–วันที่เข้าทำงาน–จำนวนวันที่ลาไปเมื่อไหร่- กลับเมื่อไหร่ 
   5. สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 
   6. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน 
   7. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
   8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ + ใบจองโรงแรม 
   9. ใช้เวลา 5 วันทำการ
 
   
 
   ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต   1,500.00 บาท / คน

หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางสถานทูตและอัตราแลกเปลี่ยน -  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย - กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า  หรือ หนังสือ  
     
     
Current Pageid = 93