Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               เดนมาร์ก  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเดนมาร์ก 
 
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     - หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ 
   - รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) 
   - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) 
   - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาบัตรประชาชน 
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 
   - หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด
     (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
   - สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาิัอังกฤษ) 
   - เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
   - ใบจองโรงแรม 
   - ประกันการเดินทาง 
   - ใบมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมสำเนาบัตรฯ และหน้าPP. ของผู้เดินทาง และ ตัวแทน 
   - เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 
 
   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า 
ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต  ระยะเวลาดำเนินการ  
มายเหตุ 
ท่องเที่ยว   เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
4,100 บาท
 5-7 วันทำการ
(โชว์ตัว)
 
 

   >>ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตเดนมาร์ค  
     - ที่อยู่ี่ : Embassy of Denmark Sathorn Soi 1 , South Sathorn Rd., Bangkok
   - เบอร์โทรศัพท์ :0-2343-1100
   - เบอร์โทรสาร :0-2213-1752
   - วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.30 น - 17.00 น. 
   - วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น. - 12.00 น. / 13
 
     
    >>หมายเหตุ  
     - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต 
   - อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน 
   - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
         
 
     
  วีซ่าธุรกิจ  
   เวลาทำการ : 08.30 – 15.00 น.
 ***  ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตเดนมาร์ก โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับ  ยื่นวีซ่าแทนสถานทูต ***
 
 
    Visa Business   
   
  1. แบบฟอร์ม 1 ชุด 
2. Passport เล่มจริงที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่าง 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้าแรกและสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีตรา 
3. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm.  2 ใบ พื้นฉากหลังสีขาว 
4. จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นลูกจ้าง (พร้อมข้อมูลตามในสัญญาว่าจ้างต้องระบุเงินเดือนและวัน
5. จดหมายเชิญจากบุคคลอ้างอิงซึ่งระบุจุดประสงค์ในการเยี่ยมเยียน ในจดหมายเชิญควรระบุข้อมูลการติดต่อก่อนหน้านี้ระหว่างผู้เชิญกับผู้สมัคร รวมถึงว่ารู้จักกันเมื่อไรและได้อย่างไรโดยละเอียด - ทั้งในประเทศเดนมาร์กและประเทศในกลุ่มเชงเก้น
6. เอกสารที่ระบุว่าหน่วยงานธุรกิจของผู้สมัครนั้นได้จดทะเบียนถูกต้องในประเทศ รวมถึงการระบุอย่างชัดเจนว่าธุรกิจประเภทใดที่บริษัทของผู้สมัครได้จดทะเบียนไว้ (สำเนา)
7. เอกสารจากนายจ้างที่ระบุว่าผู้สมัครทำงานในตำแหน่งใดในบริษัท และทำงานมานานเท่าไร รวมถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์กและประเทศในกลุ่มเชงเก้น
8. สมุดบัญชีของผู้สมัครและของบริษัท หรือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ : เอกสารจากทางธนาคารหรือจากพนักงานบัญชี ซึ่งระบุสถานะทางการเงินของบริษัท ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องแสดง เอกสารที่แสดงรายการทางธุรกรรมของบัญชีในช่วงเวลาหนึ่ง
9. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน 
10. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ทั้งต้นฉบับ และสำเนา
11. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ/เรือ รวมถึงกลุ่มประเทศเชงเก้นอื่นๆ ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆในการเดินทางเดียวกันด้วย (สำเนา)
12. เอกสารยืนยันการจองโรงแรมทั้งในประเทศเดนมาร์ก หรือประเทศอื่นๆ ที่ผู้สมัครจะเดินทางเข้าครั้งเดียวกันนั้น (สำเนา)
13. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance ) 
14. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ
 
 
     
Current Pageid = 83