Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               อังกฤษ  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ 
 
     
  สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน  
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     - หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ และ มีหน้าว่างติดกันอย่างน้อย 1 แห่ง 
   - รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน) คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างรูป 
   - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี) 
   - เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ 
          - กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต 
          - กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ 
   - เอกสารเกี่ยวกับรายได้ 
          - กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) 
          - กรณีเจ้าของกิจการ สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 
   - หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี) 
   - สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะสุภาพสตรี) 

   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า  ค่าธรรมเนียมสถานทูต 
วีซ่าท่องเที่ยวแบบเข้าออกครั้งเดียว
    บาท   (แคชเชียร์เช็ค)
 
   

   >>ข้อมูลเพิ่มเติม  
     -  อาคารเดอะ เทรนดี้
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:30-15:00
เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):
วันเสาร์ 
08:30-12:00
เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
10:00-16:00
วันเสาร์
08:30-12:00 
  
   - ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต 
   - ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัครคำขอวีซ่าถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้ 
   - ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง 
   - ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของตั๋วแลกเงินธนาคารเท่านั้นและสั่งจ่ายในนาม “British Embassy Bangkok”
     หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ 
   - ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่ง ตั๋วแลกเงินดังกล่าวเป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่ายVFS  (Thailand) LTD.” 
   - ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร 
   - เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx
 
 


 
   >>หมายเหตุ  
     - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
   - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
   - ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 
      
 
     
     
Current Pageid = 102