Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ออสเตรเลีย  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย 
 
     
  เวลาทำการ :08.30 – 15.00 น. / รับวีซ่า : 15.00-16.00
***  ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต Australia โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต ***
 
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 48R/THA
   2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
   3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
   4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนพานิช  / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
   5. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
   6. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
   7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
   8. สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
   9. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ
   10. ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ต้องตรวจสุขภาพและต้องมีประกันภัยการเดินทาง สามารถดาวน์โหลดฟอร์มตรวจสุขภาพได้ที่ 
http://vfs-au.net/Thai/visitor.html
   *** ตรวจสุขภาพได้ 2 โรงพยาบาลเท่านั้น คือ 1. โรงพยาบาล บี เอ็น เอช  2. โรงพยาบาลกรุงเทพ

   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า 
ค่าธรรมเนียมสถานทูต  ค่ารับเรืองชำระ
วีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป     4,200 บาท 
(แคชเชียร์เช็ค)

 600 บาท
 
   

   >>ข้อมูลเพิ่มเติม  
     - เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 08.30–16.00น. 15:30-17:00 น. โทรศัพท์: 0 2672 3476-79 แฟกซ์ : 0 2344 6341 
   - เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น. 
   - เวลารับเล่มกรณียื่นด่วน 1 วัน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น. 
   - ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ วันยื่นวีซ่า กรุณาซื้อแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "สถานฑูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ" เท่านั้น 
   - เว็บไซต์สถานฑูต www.immi.gov.au
 
 


 
   >>หมายเหตุ  
     - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
   - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
   - ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
           
 
 

     
Current Pageid = 100