Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               สเปน  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสเปน 
 
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
  สถานทูตเป็นทำการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น 
   1. หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า และถ้ามีเล่มเก่าที่มีวีซ่ากรุณาแนบด้วย 
    (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
   2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 cm.  x  4.5 cm. 4 ใบ (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น) 
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน 
   4. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 15 ปีให้ใช้สูติบัตรแทน) 
   5. สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณะบัตร (ถ้ามี) 
       - ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่าสมรสแต่ไม่ได้จด 
       - กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทำงานและคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วยต้องแนบบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและ 
         หลักฐานการทำงานของคู่สมรส 
*** ทะเบียนสมรสต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และแนบฉบับภาษาไทยอีก 1 ชุด
   6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
   7. หลักฐานการเงิน 
       - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากชื่อผู้เดินทาง ออมทรัพย์หรือประจำ ฝากมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ปรับสมุดจนถึงยอดปัจจุบัน ย้อนหลัง 6 เดือน 
*** จำเป็นต้องมี สมุดบัญชีเงินฝากที่นำมายื่นตัวจริง และ Bank Guarantee ตัวจริงจากธนาคารคู่บัญชีเดียวกัน ซึ่งต้องมีทั้งสองอย่าง อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ 
       - กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามีหรือภรรยาได้ แต่ต้องมีทะเบียนสมรสยืนยัน กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องมี 
         หนังสือรับรองการสมรสเป็นภาษาอังกฤษ จึงจะสามารถใช้หลักฐานการเงินเดียวกันได้ 
       - กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นต์รับรองโดย 
         เจ้าของบัญชี พร้อมแนบสมุดบัญชีเล่มที่ใช้รับรองมาด้วย 
   8. หลักฐานการทำงาน 
       - กรณีเป็นเจ้าของบริษัท ใช้ทะเบียนการค้า หรือใบจดทะเบียนหุ้นส่วนที่มีชื่อของผู้เดินทางปรากฏอยู่ ถ่ายสำเนาพร้อมประทับตรา 
         และเซ็นต์รับรอง อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกถึงวันเดินทาง (ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย) 
       - กรณีเป็นลูกจ้าง ขอจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษจากบริษัท โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการทำงาน 
         ระยะเวลาในการหยุดพัก 
       - กรณีที่ทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ได้จดทะเบียนการค้า ให้ออกจดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษว่าทำกิจการอะไร ค้าขาย 
         ที่ไหน รายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไร 
       - กรณีที่กำลังศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (นักเรียนอายุน้อยกว่า 16 ปี ใช้สมุดรายงานผลการเรียน 
         หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน) 
   9. หลักฐานการจองตั๋ว ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับอย่างชัดเจน 
   10. หลักฐานที่พำนัก (หลักฐานการจองโรงแรม หรือหนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน) 
   11. หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 3,000,000 บาท และมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ผู้ร้องพำนักอยู่ 
      ในกลุ่มประเทศเชงเก้น 
   12. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดา 
      ระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ (เป็นภาษาอังกฤษ)
   13. ใช้เวลา 15 วันทำการ
 
   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า 
ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต  ระยะเวลาดำเนินการ
มายเหตุ 
ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
   3,280 บาท
 15 วันทำการ ผู้สมัครต้องยื่นเอง
 
   

   >>ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูต  
     - ที่อยู่ : ชั้น 23 อาคารเลครัชดาฯ คอมเพล็ก ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
   - โทรศัพท์ : 02-6618284-7 
   - วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 09.00 น - 13.00 น. 
   - วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - พฤหัส / 09.00 น.-12.00 น. 
   - วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ - พฤหัส / 09.00 น.-13.00 น. / ศุกร์ (11.00 น. - 12.00 น.) 
 
 
     
   >>หมายเหตุ  
     - ตอนไปรับเล่มพาสปอร์ตคืน (วีซ่าอนุมัติ) ต้องนำตั๋วเครื่องบินตัวจริง และสำเนาไปด้วย 
   - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต 
   - อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน 
   - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  
Current Pageid = 96