Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               สวิตเซอร์แลนด์  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
     
   >>การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า  
     - ลงทะเบียนที่https://www.tlscontact.com/th2ch/ 
   - คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ 
   - กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า 
   - เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า 
   - จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติและเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า
 
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     - แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า 
   - หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า 
   - รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 
   - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) 
   - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท 
   - สำเนาบัตรประชาชน 
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 
   - หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือหนังสือรับรองจากธนาคารหรือบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด(ตัวจริง) 
   - หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
   - สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) 
   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
   - สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) 
   - เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
   - ใบจองโรงแรม 
   - ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท 
   - เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง) 
 
   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า 
ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต  ระยะเวลาดำเนินการ  
มายเหตุ 
ท่องเที่ยว เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)
    3,500 บาท
 6-10 วันทำการ (โชว์ตัว)
 
   

   >>ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูต  
     - ที่อยู่ี่ : 35 ถ.วิทยุ กทม. 10330 
   - โทรศัพท์ : 02-2530156-60 
   - วันเวลาทำการ : จันทร์ - พฤหัสฯ (07.45 น.- 16.30 น.) / ศุกร์ (07.45 - 13.00 น.) 
   - วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น. 
   - วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 09.00 น.-11.30 น. 
   >>หมายเหตุ  
     - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต 
   - อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน 
   - ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           
 
     


 
Current Pageid = 97