Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ฝรั่งเศษ  
     
     
 

วีซ่าประเทศฝรั่งเศส 
 
     
  ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า TLS เป็นตัวแทนใน  การรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น 

*** ในการยื่นขอวีซ่าต้องจองคิวผ่านทางอินเตอร์เน็ทอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ *** 
 
     
   >>การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องวีซ่า  
     - ลงทะเบียนที่https://www.tlscontact.com/th2fr 
   - คลิกสมัคร จากนั้นคลิกเลือกประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ 
   - กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นขอวีซ่า 
   - เลือกวันและเวลาที่ต้องการยื่นวีซ่า 
   - จากนั้นจะได้รับข้อมูลยืนยันวันและเวลานัดหมาย แผนที่สถานที่ตั้งของศูนย์วีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขั้นตอนปฏิบัติ และเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันยื่นวีซ่า
 
 
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     - แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า 
   - หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนาทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ทุกหน้า 
   - รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น) 
   - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง) 
   - ใบสลิปเงินเดือน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาบัตรประชาชน 
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 
   - หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ) 
   - สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   - เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
   - ใบจองโรงแรม 
   - ประกันการเดินทาง 
   - เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง) 

   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า 
ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต  ระยะเวลาดำเนินการ  
มายเหตุ 
ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว (Single )
    2,439 บาท
 5-7 วันทำการ (โชว์ตัว)
 
   

   >>ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูตฝรั่งเศส  
     - ที่อยู่ี่ : แผนกวีซ่า ตึกกสท. ชั้น 23 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
   - โทรศัพท์ : 02-6963888
   - วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ / 08.30 น - 16.30 น. 
   - วันและเวลาการยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น. - 11.30 น. 
   - วันและเวลาการรับวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น. - 16.30 น.
   - ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ
 
 

  >>หมายเหตุ  
     - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต 
   - อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
  
 
 

     
Current Pageid = 90