Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ตุรกี  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศตุรกี  
     
 
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     - หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 
   - รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น) 
   - ใบรับรองการทำงาน ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงใบจดทะเบียนการค้า 
   - หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือนพร้อมใบการันตีเงินงากจากธนาคาร 
   - หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
   - หลักฐานการจองโรงแรม 
   - ประกันการเดินทางวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 
   - แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าประเทศแคนาดา ได้ที่นี่ 
http://www.ica.gov.sg/data/resources/docs/Visitor%20Services/Form14.pdf
 
   
 
   >>ค่าธรรมเนียม  
     

ประเภทวีซ่า  ค่าธรรมเนียมสถานทูต    รวมค่าใช้จ่าย 
 วีซ่าท่องเที่ยว  
2,300 บาท
3,300 
 
     
   >>ข้อมูลเพิ่มเติม   
     - เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ จันทร์-ศุกร์ 09:00- 12:00 น. และ 13:00-17:00 น. 
   - โทรศัพท์: 02-2747262-3, 02-274 7923 แฟกซ์ : 02-274 7261 
   - ที่ตั้งสถานทูต: :แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย 61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
   - Embassy website: http://bangkok.emb.mfa.gov.tr/
   - ใช้เวลายื่น 2 วันทำการ
 
     
   >>หมายเหตุ  
     - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
   - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
   - ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
 
       
 
       
  วีซ่าธุรกิจ  
   เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น  
     
   Visa Working  
     1.แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
   2.Passport ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา  หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย      
   3.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
   4.สัญญาจ้างงานฉบับจริง เป็นภาษาตุรกี ที่มีลายเซ็นนายจ้างและลูกจ้างเอกสารรับรองการผ่านงาน หรือประกาศนียบัตรที่ผ่านการฝึกอบรม แปลเป็นภาษาอังกฤษหลักฐานการเงิน ใช้สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงเท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด (ต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทและต้องอัพเดทยอดเงินด้วย)
   5.สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
   6.หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นวีซ่าแทน เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับสำเนาผู้รับมอบอำนาจ
   7.ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
 
 
     
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,000.00 บาท / คน  
  หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานทูต - ในกรณีผู้เดินทางเคยเข้าประเทศตุรกี ต้องแนบสำเนาวีซ่าตุรกีที่เคยได้ให้กับสถานทูตด้วย  
     
     
Current Pageid = 84