Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ญี่ปุ่น  
     
     
 

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 
 
     
   >>เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า   
     - หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและมีหน้าว่าง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย) 
   - ใบคำร้องขอวีซ่า (แบบฟอร์มของสถานทูตฯหรือพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย) 1 ใบ 
   - แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า 
   - รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมา ไม่เกิน 6 เดือน) 2 ใบ 
   - ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
   - เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ 
   - กรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่ม ทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 
   - กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 
   - กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็น นักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 
   - กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการ ทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ 

      (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพ ที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือ ทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด 

   - ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจาก เดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
   - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด 
     (ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง ยกเว้นสำหรับ ผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้ จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัว ในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย) 
   - กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น กรุณายื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
           - เอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง : (อนึ่ง ผู้ที่เคยไปญี่ปุ่นแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถ ยกเว้นเอกสารเหล่านี้) 
           - จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, จดหมาย,สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น(ถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อสกุลและรูปและหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) 
   - กรณีที่เพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : ใช้หนังสือรับรองต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ของเพื่อนหรือคนรู้จักที่อยู่ในญี่ปุ่น (เช่น หนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคาร, สำเนาแบบแสดง รายการยื่นภาษีเงินได้,หนังสือรับรองรายได้) อนึ่ง สำหรับหนังสือค้ำประกัน จะยื่นด้วยหรือไม่ก็ได้ เอกสารเหล่านี้ไม่มีกำหนดแบบฟอร์ม ของเอกสาร สามารถดูจากโฮมเพจของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น หัวข้อ [ ข้อแนะนำในการยื่นวีซ่า แยกตามสัญชาติต่างๆ ] http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html จะมีตัวอย่างของแบบฟอร์ม ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ 
 
   
 
   >>การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556  
  1.ก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
2.การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
3.ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จำเป็น เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
4.กรณีผู้ที่เคยมีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่เคยละเมิดกฏหมายของประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น และถูกศาลตัดสินลงโทษให้จำคุกมากกว่า 1 ปีจะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุสำคัญเกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้
 
     
   >>ค่าธรรมเนียม  
     
 
ประเภทวีซ่า 
ชนิดวีซ่า ค่าธรรมเนียมสถานทูต  ระยะเวลาดำเนินการ  
มายเหตุ 
ท่องเที่ยว เข้าออกครั้งเดียว (Single )
 บาท
3 วันทำการ (โชว์ตัว)
ท่องเที่ยว   เข้าออกหลายครั้ง (Multiple)  บาท
3 วันทำการ
    
 ท่องเที่ยว  เข้าออกครั้งเดียว (Single )
 บาท
 3 วันทำการ 
(Transit) 
 
   

   >>ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น  
     
   ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นแห่งที่ 2 ( ศูนย์สีลม ) ที่ตึกญาดา ชั้น 10 สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง ประตูทางออกหมายเลข 3 วันและเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 18.00 น.(ไม่มีพักกลางวัน)  
     
   >>ข้อมูลเพิ่มเติมสถานทูต  
     - ที่อยู่ : 177 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330 
   - โทรศัพท์ : 02-2078503, 02-6963003 
   - เว็บไซต์ : www.th.emb-japan.go.jp 
   - วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ / 08.30 น - 16.00 น.
 
     
   >>หมายเหตุ  
     - ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
   - ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
   - เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต 
   - ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร             
 
     
  วีซ่าธุรกิจ  
   ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตญี่ปุ่น โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทน  สถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น   
   เวลาทำการ : 08.30 – 17.30 น.   
   Visa Business   
     1. แบบฟอร์ม และแบบสอบถาม อย่างละ 1 ชุด 
   2. Passport เล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าแรก และถ้ามีPassport เล่มเก่าให้แนบมาด้วย 
   3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว  2 ใบ พื้นฉากหลังขาว 
   4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ออกไม่เกิน 3 เดือน) 
   5. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่น
   6. จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ( Bank Account Information Summary ) 
   7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม 
   8. ทะเบียนบ้านเล่มจริง พร้อมสำเนา 
   9. สำเนาบัตรประชาชน 
   10. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ตัวจริงพร้อมสำเนา (ถ้ามี) 
   11.สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 
   12.ใช้เวลายื่น 5 วันทำการ
   13.ไม่มีบริการคืนหนังสือเดินทางในวันเสาร์
 
     
     
Current Pageid = 82