Hot line  
     02-9423250-3

     081-3527273
 

 
 
 

 

     
      
     
     
               ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย  
     
     
  ข้อมูลเที่ยวออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย  
     
 
   
 
     
  ข้อมูลทั่วไป ของออสเตรเลีย ( ทัวร์ออสเตรเลีย เที่ยวออสเตรเลีย )  
     
  ที่ตั้งออสเตรเลีย เป็นเกาะทวีปตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่ของประเทศ มีขนาดใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับยุโรปแล้วแต่มีความหนาแน่นประชากรน้อยมากที่ สุดในโลก มีจิงโจ้และหมีโคอาล่า เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ (State) 2 เขตแดน (Territory)
เมืองหลวง  แคนเบอร์ร่า
ภาษา/ ประชากร   ปัจจุบัน ออสเตรเลีย มีประชากรประมาณ 22 ล้านคน อาศัยอยู่หนาแน่นแถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ประกอบด้วยคนจากหลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรมกว่า 140 ประเทศที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตลอด 50 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ออสเตรเลียเป็น หนึ่งในประเทศที่มีสังคมแบบสหวัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการและเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารหลัก ของประเทศ ออสเตรเลีย
 
     
 
ภูมิอากาศ : สภาพ ภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไปจะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสมาเนียประมาณ 0-12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 33-34 องศาเซลเซียส

- ฤดู ใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม
- ฤดู ร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและ อาจมีไฟป่า
- ฤดู ใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งทาง ตอนใต้และเมืองในเขตป่า ฝนจะตกชุก บางแห่งอาจมีน้ำท่วม
- ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม อากาศเย็นจัดมีหิมะตกบนเขตภูเขาสูงโดยทั่วไป
 
   
 
          เวลา ประเทศ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้าง จึงมีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้
- Eastern Standard Time-EST เร็วกว่าเวลา GMT 10 ชั่วโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland และ Canberra
- Central Standard Time-CST เร็ว กว่าเวลา GMT 9.5 ชั่วโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ในรัฐ South Australia และเขตปกครอง Northern Territory
- Western Standard Time-WST เร็วกว่าเวลา GMT 8 ชั่งโมงและเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ใช้ในรัฐ Western Australia
          Daylight Saving - ในช่วงฤดูร้อน ประเทศออสเตรเลียจะมีเวลาในช่วงกลางวันยาวนานกว่าในช่วงกลางคืน ดังนั้น ในรัฐ Victoria, New South Wales, South Australia และ Tasmania จึงมีการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง ในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงมีนาคม
 
     
  ระเบียบการเข้าเมือง  
            การขออนุญาตเข้าเมืองของ ออสเตรเลียนั้น สามารถทำได้โดยการ ยื่นเอกสารขอวีซ่าได้ด้วยตัวเองที่

สำนักงาน วีซ่า และ การเข้าเมือง, สถานทูต ออสเตรเลีย, กรุงเทพมหานครฯ
37 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานครฯ 10120 ประเทศไทย
โทร. 02 344 6400
แฟกซ์. 02 344 6341
Email:
immigration.bangkok@dfat.gov.au
 
     
  เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า  
     
  การขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียเอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หลักฐานการ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง และสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมสำเนาเงินฝากประทับตรารับรองจากธนาคาร
4. หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัท ฯ หรือใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)
5. กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)
6. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
7.สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมห้เดินทางไปต่างประเทศ โดยขอทำ หนังสือยินยอมจาก อำเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้านของบิดามารดา
8. กรณีเป็นผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ต้องใช้แบบฟอร์มทางสถานฑูตเท่านั้น) ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกำหนด และใบประกันสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับ ผู้สูงอายุไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
 
     
  ** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัท ฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานฑูต ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะ ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัท ฯ จึงต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้
** ในการยื่นขอวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไม่น้อย กว่า4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูต อาจจะปฎิเสธวีซ่าของท่านได้)
** สำหรับเอกสารที่ยื่นเข้าสถานฑูต ต้องใช้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซึ่งจะต้องแปลเอกสาร ก่อนยื่นเข้าสถานฑูตยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนไม่ต้องแปล (เอกสารที่ต้องแปลได้แก่หนังสือรับรองบริษัทสำเนาใบทะเบียนการค้าสำเนา สูติบัตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาใบทะเบียน สมรส หรือ ใบหย่า สำเนาใบมรณะบัตร หนังสือยินยอมจากทางอำเภอ หรือ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ) ซึ่งค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารทุกฉบับไม่ได้รวมในอัตรา ค่าบริการทัวร์ ประมาณแผ่นละ 300 บาท
 
     
 
   
 
     
  เงินตราและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ออสเตรเลีย  
            สกุลเงินของประเทศ ออสเตรเลีย ใช้สกุลเงิน ออสเตรเลียดอลล่า (AUD) เงินเหรียญที่ใช้มีตั้งแต่ 5c, 10c,20c, 50c, $1 และ $2 ตามลำดับ ส่วนธนบัตรมีตั้งแต่ $5, $10, $20, $50, และ $100 ตามลำดับ  
     
 
การเดินทาง ใน ออสเตรเลีย
 
             ออสเตรเลียมี ระบบการขนส่งมวลชนหลายรูปแบบ ได้แก่ รถประจำทาง รถไฟ รถราง เรือด่วนข้ามฟาก สายการบินระดับชาติ และสายการบินระดับภูมิภาค เป็นต้น รถประจำทางจะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดในออสเตรเลีย โดยจะจอดรับ – ส่งผู้โดยสารตามป้ายที่จัดไว้ให้เท่านั้น ส่วนบริการรถแท็กซี่มิเตอร์นั้น จะมีให้บริการทั่วไปในย่านชุมชนตามเมืองต่างๆ โดยสามารถเรียกใช้บริการได้ทั้งทางโทรศัพท์ ที่ป้ายรถแท็กซี่ หรือตามท้องถนนทั่วไปก็ได้  
     
 
   
 
     
  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ ออสเตรเลีย  
  เอเยอร์สร็อค (Ayers Rock)
          เอเยอร์สร็อค (Ayers Rock) หรือ อูลูรู (Uluru) เป็นหินศักดิ์สิทธิ์ของชาวอะบอริจินิส หรือ อะนานู มากว่า 40,000 ปี เป็นเขาเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีลักษระกลมมนขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางที่ราบ โดยวัดจากทางทิศตะวันออกไปตะวันตกได้ 3.1 กิโลเมตร วัดจากเหนือมาใต้ได้ 1.9 กิดลเมตร ส่วนสูง 348 เมตร และรอบฐานยาว 9.4 กิโลเมตร มีคนมาเที่ยวปีหนึ่งประมาณ 300,000 คน ค้นพบเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 1873 โดย วิลเลียม คริสตี้ กอสส์ ชื่อเอเยอร์สร็อค ตั้งให้เป็นเกียรติกับ เซอร์เฮนรี เอเยอร์ส หัวหน้า เลขานุการแห่งออสเตรเลียใต้
          เอเยอร์สร็อค มีลักษณะส่วนประกอบเป็นหินเชิงเดี่ยวหรือเป็นหินชนิดเดียว (เนื้อเดียว)ตลอดทั้งแท่ง(ก้อน) สีแดงเข้ม ที่น่า ประทับใจผู้ไปชมคือ ในตอนกลางวันอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสจะปรากฎ เป็นแสงสะท้อนออกมาเป็นสีเหลืองทองให้เห็นบริเวณเดียว ถ้า มองที่ไกลๆ ออกมา
          เอเยอร์สร็อค เกิดจากเม็ดหินที่เรียบและเล็กเป็นเม็ดแร่ที่ใส โดยวิธีการมารวมกันของหินต่างๆ หลายชนิดมารวมกัน ไม่ว่า จะเป็นหินสีเทา หินสีเขียว หินบะซอลต์ หินแกรนิต ฯลฯ ส่วนที่เกิดเป็นสีแดงนั้นเพราะอากาศ ฝุ่น น้ำ หรืออาจเรียกว่าหินเป็นสนิมก็ได้ และนั่นเป็นทำให้ เอเยอร์สร็อคกลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนแสงสีของอาทิตย์ เมื่อฝนตกน้ำฝนได้หลากจากหน้าผาสูงชัน กัดเซาะมา กองรวมกันเป็นชั้นโดยมีโคลนเป็นตัวร่วมเป็นตัวรวมกันหนากว่า 2-6 กิโลเมตร เป็นเวลากว่าร้อยล้านปี จนเมื่อ 400 ล้านปีก่อนเมื่อ เกิกการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกครั้งใหญ่ ชั้นหินที่รวมตัวกัน อยู่ในแนวนอนเกิดการดันตัวจากที่เป็นแนวนอน แรงดันทำให้ชั้นหินเกิด การวางตัวในแนวตั้ง ต่อมาอีก 300 ล้านปี เมื่อฝนและลมชะเอาดินทรายออกไป ส่วนปลายของชั้นหินจึงปรากฎขึ้นมา ดังนั้นเอเยอร์สร็อค ที่เห็นอยู่จึงเป็นเพียงส่วนปลายของ ชั้นหินที่วางตัวยาวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึง 5-6 กิโลเมตร
 
     
  สวรรค์ของนักดำ น้ำ"Great Barrier Reef" ที่ออสเตรเลีย  
 
          เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ (Great Barrier Reef) เป็นแนวปะการังนอกชายฝั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย กินพื้นที่กว่า 344,400 ตารางกิโลเมตรในทะเลคอรัล (Coral) เริ่มตั้งแต่แหลมเคปยอร์ค (Cape York) ซึ่งอยู่ทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ลงมาจนถึงเมืองบันดะเบอร์ก (Bundaberg) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
          บริเวณแนวปะการังและเกาะควีนแลนด์ ซึ่งมีพื้นที่กว้างไกลกว่า 2,500 กิโลเมตรนั้น มีแนวปะการังมากกว่า 2,900 แนว รวมทั้งเกาะขนาดต่าง ๆ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของแนวปะการังอีกหลายร้อยเกาะ แนวปะการังถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แนวปะการังเหนือ (Northern Reef) หมู่เกาะวิทซันเดย์ (Whitsunday Island) และ แนวปะการังใต้ (Southern Reef) ปัจจุบันเกรท แบร์ริเออร์ รีฟ อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกรท แบริเออร์ รีฟ (The Great Barrier Reef Marine Park Authority)
          แนวปะการังขนาดมหึมาซึ่งดูเผิน ๆ เหมือนกับป่าใต้น้ำ ได้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนานา ชนิด อาทิ ปะการัง ทั้งที่เป็นปะการังอ่อนและปะการังแข็ง กว่า 350 ชนิด ฟองน้ำกว่า 10,000 ชนิด หอยกว่า 4,000 ชนิด ปลาดาวและซีเออร์ชิน (Sea Urchin) ซึ่งเป็นสัตว์ ประเภทคล้ายหอยกว่า 350 ชนิด และปลามากกว่า 1,500 ชนิด เช่น ปลาฉลาม ปลาโลมา วาฬ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบ ด้วยว่า เกรท แบริเออร์ รีฟ เป็นบริเวณที่มีพะยูนอาศัยมากที่ สุดแห่งหนึ่งของโลก อันแสดงถึงค Mวามอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน์ในบริเวณนี้ได้เป็นอย่างดี นักดำน้ำต่างประมาณการณ์กัน ว่าจะต้องดำน้ำมากกว่า 1,000 ครั้ง จึงจะเห็นความงดงาม ของแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้อย่างครบถ้วน
          ปัจจุบัน เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ สำคัญของรัฐควีนส์แลนด์โดยเฉพาะเมื่อ นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่เมืองแครนส์ (Cairns) และ บริเวณเขตหมู่เกาะวิทซันเดย์ แม้ว่าเกรท แบร์ริเออร์ รีฟ จะเป็นสรวงสวรรค์ของบรรดานักดำน้ำลึก (Scuba Diving) แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่อยากตัวเปียกก็ สามารถชื่นชมความงามของแนวปะการังสีสวย ๆ ได้จาก เรือท้องกระจก และเรือดำน้ำที่มีให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก
 
     
 
   
 
     
   
     
Current Pageid = 41